@eddiecolla on Fillmore. (Taken with Instagram)

@eddiecolla on Fillmore. (Taken with Instagram)

06.23.12